הפיחב - תישעמ תיקסע תילגנא סרוק -615
הבחר תרושקתל תויורשפא חותפו תיקסע תילגנאב םילימה רצוא תבחרה
תורשפאו מ"ומ ,היצטנזרפ ,םיקסע תושיגפ .לעפמב םיקסעה ימוחתב
.ל"וח ישנא םע תרושקת
:הרטמה
שונא יבאשמ/תוריכזמ/אובי אוצי ילהנמ/קוויש ילהנמ/לעפמה ילהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסע הללכמ
הפיח 53 תואמצעה 'דש ,ןופצהו
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
11.1.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ינש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2400
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןויסינ תלעב ."קובמבה תוגיהנמ" 'בח תלעב ,MBA ןמדא הפסוי 'בג
םיקסע ישנאל תילגנא תארוהו ל"ניב קוויש ,םיקסעה םלועב בר
:הצרמ/החנמ
.תילגנאב תישפוח תואטבתה .תיקסע תילגנאב םילימה רצוא תבחרה
תושיגפ .ןוגראה תגצהו תישיא היצטנזרפ .תיקסע תילגנא תבותכת
,קוחרה חרזמב תויקסע תויוברת-ימלועה ושה .םינופלט .תויקסע
יקסע מ"ומ .ימואלניב קוויש .הקירפא םורדו ב"הרא ,הפוריא
,ןומימ ,ימלועה קושה תלכלכ .ל"וחמ םיקסע ישנא םע תוקינכט
תוינמ ,הסרוב , םיגוזימ
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ