החימצ יבלשב תינוגרא-תימינפ הרקבו םינוכיס לוהינ -614
לע ססבתמה ילוהינ ילככ ןוגראב תימינפה הרקבה תועמשמ תפישח
ידכ ךותו תארקל הרקבה ילכ בוליש .םינוכיס לוהינ תייגולודותמ
תואמגוד סיסב לע םוחתב םילכ לש לוגרתו דומל .תינוגרא החימצ
םינוש םינוגראמ
:הרטמה
ילכלכ ר"וי/לועפיתו פ"ומ ילהנמ/לעפמה לכנמ/לעפמה ר"וי
קשמ יזכרמ/ץוביקב
:דעוימ
םייפש ץוביקב ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
19.1.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 250
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
תימינפב הרקבה םוחתב םיריכב םיצעוי ויז רב רפע ,לזיו לארשי
2LEAP תרבחמ
:הצרמ/החנמ
םיטביהו היצלוגר .ינוגראה םיבצעה זכרמכ םינוגרא תימינפ הרקב
ישונא םרוג .םינוכיס לוהינל ילככ עדימב יביטקפא שומיש .םייטפשמ
שומיש.יסנניפ םינוכיס לוהינ .תינוגרא םינפ הרקב לוהינ תריציב
ןויד םורופ .םימייק בושחמ ילכב
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:45-9:15
תומלתשה 9:15-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ