הפיח ןזב - םילהנמ ןודעומ -613
הפיחב קוקיזה יתבב רויס
:הרטמה
דבלב ר"ויו ל"כנמ
:דעוימ
הפיח ץרפמ - ןזב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
12.1.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש ---
םולשת אלל שגפמה
:תולע
תוכרעמ טיבלא - ןמרקא יסויו קוקיזה יתב ר"וי - ןזור יסוי
:הצרמ/החנמ
הפיחב קוקיזה יתבב רויס
:סרוקה יאשונ
הינחה שרגמב השיגפ 12:30
דוביכו המשרה - 12:45
טיבלא - ןמרקא יסוי םע שגפמ 13:00
ןזב - ןזור יסוי םע שגפמ 14:00
קוקיזה יתבב רויס 15:00
רעושמ רויס :16
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ