לועייל םילכ - ימואלניב חוליש תויולעב ןוכסח - הפיח -612
תיריוואהו תימיה הלבוהה
ןוכסיח .תיריוואהו תימיה הלבוהה תויולע בושיחל עדי תיינקה
םיאתמה הלבוהה גוס תריחבב םילוקיש .תימואלניב הלבות תויולעב
:הרטמה
,םיפסכ ילהנמו םיבשח םיחלשמ ,אובי אוצי ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
לועפית ילהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחס לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
12.1.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 390
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ירפ םייח רמ
:הצרמ/החנמ
ללוכ תימי הלבוהב םינעטמה ןובשח .תימי הלבוהל ריחמה תועצה הנבמ
,ריוואב הלבוהל ריחמ תעצה .ןיבהלו אורקל תעדל-םילטיההו תויולעה
ךרדה .תיריוואה הלבוהה ןובשח .העצהב םירתתסמה םיקירטו םיפיט
תקידבו תויולע תאוושה .ריוואבו םיב הלבוה תויולע בשחל הנוכנה
בושיחב ליגרת .םינוש ןעטמ ירטש .ריוואבו םיב הלבוהב תויאדכ
.הנוכנה היצפואה תריחבו הלבוה תויולע
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ