םינכוסמ םינעטמו יללכ ןעטמ תולוכמ יליכממ סרוק - הפיח -611
תונקהל ותרטמ .םילמנהו תונפסה תושר הרובחתה דרשמ חוקיפב סרוקה
תועיבתו תונואת תעינמ,הלכמה יללכל רושקה לכב ישעמו יטרואית עדי
.דועו םינכוסמ םירמוח ,םינעטמ לועפית ,תונלשר ןיגב
:הרטמה
ידבוע ,סכמ תולימעו ימואלניב חולישב םידבוע ,אוביו אוצי ילהנמ
הקיטסיגולו שכר
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסיע הללכמ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
7.1.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2850
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
.א ,בוטניפ ירב ,טוג בקעי ,יקסנהוב ירוא ,ןוסרג סכלא לבוח בר
םירחאו בוקחצי
:הצרמ/החנמ
רוזיפ ךות הלוכמה ןוזיא .תוזירא יגוס .םתוניקתו תולוכמ יגוס
תוזיראו הלוכמב ןוסחיא תרוצ .תבלושמ הלבותב תונכס .לקשמה
.הרישק תרוצו םינעטמה לע םילעופה תוחוכ .ליבומה תוירחא .תויוקל
.תוזירא ןומיסו םיסמוע .םירמוח תדרפה .הלכמה ןמזב תוחיטב
םכסמ ןחבמ .לוגרית .ןוחטב
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ