א"תב םישגפמ 2 םיטקייורפ לוהינ -610
לש ליעיה ולוהינל ועייסי רשא לוהינ ילכו הנבה ,עדי תיינקה
טקיורפה
:הרטמה
,םיטקייורפ להנמ ,לועפית להנמ ,לעפמב א"שמ להנמ ,לעפמה ילהנמ
הקזחאו תוקלחמ ילהנמ
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
2
:תושיגפ 'סמ
27.1.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
3.2.2010
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 780
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
תוכרדהו םיסנכ ,הלכשה תודסומב ימדקא ץעויו הצרמ ,ךרנש ריאמ ר"ד
,תוילועפת תוכרעמ לש לעופב ןויסינ לעב .תוינוגרא םינפ
םיטקייורפ לוהינו תויטסיגול
:הצרמ/החנמ
םידעי תבצה .טקיורפ לוהינב דוסי יחנומ.תילוהינה הרקבה תוהמ
לש תוירחא ימוחתו םירושיכ .ותרקבו טקיורפ לוהינל סיסבכ םידדמו
טקיורפ לוהינב PMBOK תונורקע.טקיורפ םודיק תובישי.טקיורפ להנמ
ןונכת .טקיורפ לוהינב םיקשממו עדיה ימוחת ..P.M.I ןקת יפל
תלבט.ךילהתה תמירז םישרת .תוירחאה ץעו תוליעפה ץע :טקיורפ
לש הרקבו ןונכת ביצקת.הדובע תוינכת .תולועפ תשרו תויומידק
לוהינ .םיצוליאה תרות תונורקע.םיבאשמ יצוליאב לוהינ .טקיורפ
םייוניש לוהינ .עוציב תרקב .טקיורפ ייח רוזחמ.םינוכיס
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ