םיצוביקב שונא יבאשמ ילהנמ לש דיקפתה תסיפתב תומליד -608
לעופ הב הביבסל תמאתומו תרדגומה חווט תכורא היגטרטסא םויק
ינפב תדמועה תיזכרמ המישמכ היגטרטסאה םושייו המעטה .ןוגראה
.השארב םידמועהו ץוביקה תגהנה
:הרטמה
הליהק ילהנמ ,ץוביקב א"שמ ילהנמ ,ץוביקה ריכזמ ,קשמ יזכרמ
ץוביקה תלהנהב םיריכב םידיקפת ילעבו
:דעוימ
א"ת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
12.1.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 290
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
היגולוכיספ רגוב , ריכב יקסעו ינוגרא ץעוי ,Msc לט הקיבצ
ריכב תוכרדהו תואנדס החנמ ,ןוינכטהמ תינוגראו תיתיישעת
:הצרמ/החנמ
.תיקסע היגטרטסא תעמטה .היגטרטסא תיינב .חווט תכורא היגטרטסא
דיקפת תסיפת .םיינוגרא םייוניש לוהינ .הדובע תוינכתל היגטרטסאמ
.א"שמ להנמ לש
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ