הפיחב - תוריכמו קוויש לוהינב סרוק -607
,יתורחת קושב תוריכמו קוויש ישנאל תויונמוימו םילכ תיינקה
ךתוא אקווד ףידעהל חוקלל םורגלו ןיבהל
:הרטמה
,תוריכזמ ,קשמ יזכרמ ,תוריכמו קוויש ילהנמ ,םילעפמה ילהנמ
ץוביקבו לעפמב שונא יבאשמ ילהנמ
:דעוימ
היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסע הללכמ ,הפיח
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
4.1.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ינש םוי לכב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1780
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
,קווישה רקחל ןמלגיצ ןוכמ להנמ ןמלגיצ לארשי רמ , ןהכ רורד רמ
תיקסיע תנמאמו תינוגרא תצעוי קדנופ הנרוא 'בג
:הצרמ/החנמ
הלעפה .יקוויש עדימ סיסב לש היינב ,תיקווישה השיגה יפל הדובע
הריכמ ךילהת עוצבב תוקינכט תיינקה .ןהילע הרקבו קוויש תוטיש לש
ימוסחמו תויודגנתהב לופיט .תוחוקל רותיאל םיכרד .הקסיע תריגסו
.תוריכמו קווישב השעת לאו השע .תרושקת
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 17:30-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ