ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק - הפיח -606
,אוביל םירושקה םיאשונה לכב ףיקמ ישעמו יטרואית עדי תיינקה
תוטלחה תלבק ךרוצל םיעצמאו םיכרד תשגדה .ימואלניב רחסו אוצי
אוביהו אוציה יכילהת עוציב תעב
:הרטמה
םינינועמהו קוויש ילהנמ ,אוביו אוצי ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
.סרוקה קסוע םהב םימוחתה לכב בלתשהל
:דעוימ
ךרד הפיח רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
6.1.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
ישילש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2800
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ילעב יאמדקאהו יקסעה םוחתב םיצרמה בטיממ םיצרמהו סרוקה יחנמ
םידמלנה םיאשונב בר ןויסינ
:הצרמ/החנמ
רחסב היצטנמוקוד .ל"ניב רחסב םייסנניפ םיטביה ,םולשת תוטיש
םיפוגהו אוצי ךילהת .ימואלניב חוליש .תימי הלבוה .ל"ניב
תוטיש .רוקמ-חנומה תרדגהו לארשי לש רחס ימכסה .אוציב םילפטמה
יבישחת .לארשיל אובי יכילהת .דוסי יחנומ .ל"ניב רחסב םולשת
ןתמו אשמ לוהינ .ימואלניב קוויש .אובי ינומישר .תויולע
:סרוקה יאשונ
16:30 - 19:45----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ