הפיחב - רשואמ ןאוצי רוקמ יללכ ,רחס ימכסה -605
דמעמ תלבקו רוקמ יללכ ,לארשי לש רחס ימכסה תודוא עדימה תרבעה
תושירד ,ףתושמה קושה םייאפוריא רחס ימכסה יפל "רשואמ ןאוצי" לש
רשואמ ןאוצי דמעמ לבקל תנמ לע םייקל ןאוציה לעש םיאנתו
:הרטמה
ילהנמ ,םיטקיורפ ילהנמ ,הקיטסיגול ילהנמ ,אוצי ילהנמ ,םילכנמ
תוריכמו אובי-אוצי ילהנמ ,קוויש
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
20.1.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ) ח"ש 250
ידומיל רמוח ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
מ"עב יטסיגול ץועיי הרומת ל"כנמ ,היבבכ קיציא רמ
:הצרמ/החנמ
ירוח דוד רמ - לארשי לש רחסה ימכסה תריקס
ירוח דוד רמ לארשימ אוציה ךילהת
רמ - רוקמ תודועת ,היכרותו א"טפא קושה תונידמל אוציב רוקמ יללכ
היבבכ קיציא
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 10:00 - 10:30
תומלתשהה תואצרה 10:30 - 13:00

----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ