קווישל ילארשיה זכרמה ףותישב - תומדקתמ הריכמ תוטיש סרוק -603
דעצ רחא דעצ םיפתתשמה תא תעצקממה ,תמדקתמו תישעמ םינומיא תינכת
.הריכמ תוקינכטו תוטישב םיחמומ תויהל
:הרטמה
יבאשמו הכרדה ,לועפית ילהנמ ,תוריכמו קוויש ישנא ,םילעפמ ילהנמ
שונא
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה בוחר ,לעפא רנימס
:םוקמ
2
:תושיגפ 'סמ
2.12.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
9.12.2009
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 780
ידומיל רמוחו תיבלח החורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
קווישל ילארשיה זכרמה ל"כנמ ,ןהכ רורד
:הצרמ/החנמ
תפש .םיקסעב תוכילהו םיסומינ .ינושאר םשור-ימצע יומידו תימדת
ןומא תכרעמ תיינב .תומדקתמ הריכמ תוקיטקט .תוריכמ תרזעל ףוגה
וא תורישה לש תיתוכיא הגצה .ימינפ ינוציח םיכרצ יוהיז .חוקל םע
תמאתה .תויודגנתהב ליעי לופיט .הקסיע תריגס לש הימוטנא.רצומה
ךלהמב .םדקתמ מ"ומ לוהינ .חוקלה לש תרושקתה ןונגסל הריכמה
.דמלנה רמוחה תשחמהל םינוטרס ונקוי הכרדהה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ