ר"ד - םילהנמ ןודעומ -הרגסנ המשרהה 602- -
יתועמשמ ןפואב ןוגריא רפשל ןתינ תוריהמ וזיאב - טרדלוג והילא
רפוס ןעדמ ,תועד הגוה ,םיקסעה םלועב גיהנמ וניה טרדלוג ר"ד
יתלבכ ותוא םיראתמ םיתיעל הנוש הבישחל םישנא ררועמ אוה .ךנחמו
תא שדחמ ךירעהלו ןוחבל ולהקל םרוג .תושודק תורפ טחושו יתרגש
.םהיקסע לוהינ ךרד
:הרטמה
םידיקפת ילעב ,קשמ יזכרמ ,םירוטקריד ,ם"ירוי ,םילעפמ ילהנמ
םישודיחל םרוגה שגפמב םינינועמהו םיריכב
:דעוימ
1 ןימסיה ,לעפא תמר ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
16.12.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
םוקמ רתוי ןיא - הרגסנ המשרהה
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל
םוקמ רתוי ןיא - הרגסנ המשרהה
:תולע
ןיבר סומע/לג והילדג
:הצרמ/החנמ
תונורקעה תא ,ימלוע רכמ בר אוהש "הרטמה" ורפסב ראית טרדלוג ר"ד
םיללוכה םימוחתב םשייו חתיפש הירואית .םיצולאה תרות לש םיחנמה
םילודג םינוגרא .הצפה תרשרשו םיטקיורפ לוהינ ,רוצייה לוהינ
,AT&T ,לבמג דנא רטקורפ ,GM ויתורישב םישמתשמ םלועה יבחרב
.גניאובו ,ספיליפ
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 13:00
האצרה 13:15
הקספה 14:00
האצרה ךשמה 14:15
תובושתו תולאש 15:00
רעושמ םויס 15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ