םושייב שונא יבאשמ להנמ לש ודיקפת ןויע םוי - לעפאב -601
תיקסע היגטרטסא
חלצומה המושייו קושלו תינוגרא הביבסל תמאתומה תיקסע היגטרטסא
היגטרטסא םושייו העמטה .יקסעה ןוגראה תחלצהל םייחרכה םיאנת םה
םילכנמהו תורבח תולהנה ינפב תודמועה תויזכרמה תומישמה ןה תיקסע
.ןשארבש
:הרטמה
םילעפמב שונא יבאשמ ילהנמ ,םילעפמה ילהנמ
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה בוחר ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
25.11.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 330
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ץעוי ,ןוינכטה רגוב ינוגרא יתיישעת גולוכיספ -MSc לט הקיבצ
ינוגרא יקסע
:הצרמ/החנמ
היגטרטסא תעמטה .תיקסע היגטרטסא תיינב ?יהמ תיקסע היגטרטסא
.םיינוגרא םייוניש לוהינ .הדובע תוינכתל היגטרטסאמ .תיקסע
שונא יבאשמ להנמ דיקפת תסיפת
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ