קמע - םירבעמ ילוהינ ילככ םייפסכ תוחוד חותינו האירק -600
תונייעמה
ישודיחל תוסחייתה ךות תיסנניפ תואנובשחב קימעמ עדי תיינקה
ילבקמ לע םתעפשהו םיימואלניב יפסכ חוויד ינקת רקיעבו תואנובשחה
.תויסנניפה תוטלחהה
:הרטמה
ילעב ,םיצוביקבו םילעפמב םיפסכ ילהנמו םיבשח ,םילעפמ ילהנמ
א"שמ ילהנמ ,םינוש לוהינ ידיקפת
:דעוימ
םיירוזא םילעפמ ןאש ןינב ,העקבו תונייעמ-םירבעמ ידרשמ
:םוקמ
3
:תושיגפ 'סמ
25.11.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
2.12.2009 / 9.12.2009
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 780
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
רגניסמ יזוע ח"ור
:הצרמ/החנמ
- םייפסכה תוחודה תכרעמ .רקבמה ןובשח האור ד"וחו ח"ור דיקפת
םיסחיה תטישב םייפסכ תוחוד חותינ .תורושה ןיב חותינו האירק
.תוחודה ירואיבמ יתוכיא עדימ תקפהו םייסנניפה
:סרוקה יאשונ
14:30 - 18:30 תומלתשה
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ