םינסחמו יאלמ לוהינב תומלתשה -599
יאלמ לוהינב םיקסועה םידיקפת ילעב לש תויעוצקמה תולוכיה רופיש
הרבחב תילועפת תוליעי תגשה םשל םינסחמו
:הרטמה
ילהנמ ,יפת להנמ ,םינסחמ ילהנמ ,לועפית ילהנמ ,םילעפמה ילהנמ
רוצי תוקלחמ ילהנמ יאלמ דותיע ,ןסחמ יתווצ ,שונא יבאשמ
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
2
:תושיגפ 'סמ
26.11.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
3.12.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 750
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
לש לעופב המקה לוהינ ,ןויפיאב בר ןויסינ לעב ,ךרנש ריאמ ר"ד
תויטסיגולו תוילועפית תוכרעמ
:הצרמ/החנמ
,שכרו יאלמ תרקב ידדמ ,יאלמ לוהינב תונורקע : םיאשונה ןיבמ
להנמה תוירחא ימוחת ,הקפסאה תרשרשב ןסחמה לש ודיקפתו ומוקימ
ךרע בושיח ,יאלמה לוהינל סיסבכ י"פת תונורקע ,ןסחמה תווצו
,יאלמ תוריפס ,יאלמה תונימא ,יאלמה חוליפ ,ותקזחא תולעו יאלמה
הדובע יכילהת ,םינסחמ ןונכתב תונורקע ,םינסחמב רותיאה ךרעמ
.לעפמב יאלמה לוהינב תוכיאה יא תויולע ,ןוסחיא תוטיש ,ןסחמב
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ