'בח ףותישב הקפסא תרשרש ילהנמו לועפית ילהנמל םדקתמ סרוק -598
ביבא
ןוכנו יתוכיא לוהינל םייתועמשמ םיילוהינ םילכ םיפתתשמל תונקהל
.ןוגראה לוהינב םייקסע םיפתושכ
:הרטמה
לעפמ ילהנמ ,רוציי ילהנמ ,הקפסא תרשרש ילהנמ ,לועפית ילהנמ
שונא יבאשמו
:דעוימ
םייפש ץוביק ןולמ
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
24.11.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
01/12/09; 08/12/09 ; 22/12/09; 05/01/10; 12/01/10;
19/01/10; 26/01/10;
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2280
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
לוהינ ביבא ל"כנמ דנומ ןורי :ימדקא לוהינ
:הצרמ/החנמ
תרשרש תייגטרטסא .המושייל םיכרדהו תילועפית הייגטרטסא יהמ
הלהנה רבחכ לועפית להנמ .היביכרמו תיקוויש היגטרטסא . הקפסא
לומגת ילדומ .לועפת .חמ לש םיינוגרא םינבמ .(תוסנתה תנדס ללוכ)
תומדקתמ תושיגו םילכ .םידעיו םידדמ ססובמ לוהינ .רוצי ידבועל
היגטרטסא םושייל ילככ הזרה לוהינה תרות .רוצייה ןונכתל
ןומיא - םילהנמ קחשמ .םינוכיסו םיטקיורפ לוהינ .תילועפת
.קתרמ יתייווח
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-13:30
םיכיראתב םייונישל בל ומיש אנא
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ