החדנ סרוקה - םילהנמ תמצעהו חותפל סרוק - תונרגב -597
,תילוהינ תוהז שוביגו להנמה דיקפת תסיפת בוציע
:הרטמה
אשמ ילהנמ ,לועפית ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
םימשרנל חלשת העדוה - רתוי רחואמ דעומל החדנ סרוקה
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
25.1.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ינש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1480
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
רגניסמ יזוע ח"ור ,ןרק יאתינ םיחנמ
:הצרמ/החנמ
ןתמו םידבוע תענה ,תווצ תדובע ,תוטלחה תלבקו לוהינ תונונגס
תיקסע תינכת ,םידעי יפל לוהינ ,בושמ
:סרוקה יאשונ
חלשת העדוה רתוי רחואמ דעומל החדנ סרוקה
תומלתשה 9:00-13:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ