םירשגמ תרשכהל סרוק - הפיח -596
ישיא ןפואבו םיקסעב םישורדה תויונמוימו םילכ ,עדי תיינקה
ףסונב ,םיכוסכסו תוקולחמ ,םיטקילפנוק לש רתוי חלצומ לוהינל
.טפשמה יתב םעטמ ךמסומ רשגמכ שמשל תלוכיל
:הרטמה
לעפמב תולהנה ירבח ,קשמ יזכרמ ,הליהק ילהנמ ,לעפמה ילהנמ
םינינועמלו םיריכזמ ,ץוביקבו
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
12
:תושיגפ 'סמ
19.11.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2100
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
.א.מ.ג רושיג זכרממ םיצרמ
:הצרמ/החנמ
םע תודדומתה .מ"ומ לוהינ .רושיגה ימושיי .רושיגה ךילה
הבשקה - רושיג תויונמוימ .םינוש תונונגסל םאתהב םיטקילפנוק
תריחב ,תולאש תגצה ,תויצפוא תאלעה ,םיסרטניא רותיא ,תיביטקא
.רושיג ימכסה תביתכו תוקולחמ בושייו תונורתפ תאיצמ .תוביטנרטלא
םייחב רושיג לש היצלומיס לוגרית .םייטפשמ םיטביה .הקיתא
םיקסעבו
.ואדיו יטרסו תויצלומיס ,לוגרית ,םינויד ,תואצרה :דומלה תטיש
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 16:15 - 19:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ