היישעתב םיינכט םיטוטרש תאירקב סרוק - הפיח -595
תועוצקמ ילעב ןיב תרושקתל יסיסב ילכ הווהמ טוטרש תאירקב עדי
םגו טוטרש תאירקב עדיה תא רפשלו דמלל דעונ סרוקה .םיינכט
.טוטרשב םיקסוע םניאש םידבועל
:הרטמה
ןסחמו שכר ישנא ,רוציי תפציר ידבוע ,םיינכט םילהנמו םידבוע
.אשונב ןינועמה לכלו
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
8.11.2009 'א םוי
:הלחתה ךיראת
ןושאר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2200
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
דועו רגניסג ןבואר ר"ד ,ךרנש ריאמ ר"ד
:הצרמ/החנמ
יוהיז .'גנומ תטישב הלטה תונורקע .טוטרשב תורדגהו תודוסי
תלוביס .תודימ ןתמ .םיכתח יוהיז .יאקירמאו יאפוריא ןקתב םילטיה
לע תוכלשהו רצומה חותיפב םיבלש .םוקימו תירטמואיג הרוצ ,תודימל
לוהינו רוחמית לש םייסיסב תונורקע .ךרע תסדנה .ךכב םיקסועה
.ךותיר ינומיס יוהיז .חטש ביט ןומיס .םיגירבת לש םינקת .מ"ומ
האירק .תרתוכ הדשב עדימה תנבהו האירק .תובכרהב םיקלח יוהיז
.תוינכט תורעה תנבהו
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ