תוריכמו קוויש לוהינב סרוק - הפיח -594
,יתורחת קושב תוריכמו קוויש ישנאל תויונמוימו םילכ תיינקה
.ךתוא אקווד ףידעהל חוקלל םורגלו ןיבהל
:הרטמה
ילהנמ ,תוריכזמ ,קשמ יזכרמ ,תוריכמו קוויש ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
שונא יבאשמ
:דעוימ
ךרד הפיחב רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
2.11.2009 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ינש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1780
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
קדנופ הנרוא ,ןמלגיצ לארשי ,ןהכ רורד
:הצרמ/החנמ
לש הלעפה .יקוויש עדימ סיסב לש היינב .תיקוויש השיג יפל הדובע
הריכמ ךילהת עוצבב תוקינכט תיינקה .ןהילע הרקבו קוויש תוטיש
ימוסחמו תויודגנתהב לופיט .תוחוקל רותיאל םיכרד .הקסיע תריגסו
תוריכמו קווישב השעת לאו השע .תרושקת
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 15:30 - 19:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ