תיצוביקה היישעתה דוגיא לש יתנש סנכ -593

:הרטמה
,קשמ יזכרמ ,םילעפמ ילהנמ ,םיצוביקבו םילעפמב םירוטקרידו ר"וי
םיריכזמ ,םיפסכ ישנא ,תולהנה ישנא
:דעוימ
םייפש ץוביק ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
5.11.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש
םירהצ תחוראו דוביכ
:תולע

:הצרמ/החנמ
: םויה רדס
ריכזמ - רוש (הלוולו) באז .דוגיאה ר"וי-דמלמ ןתנוי ,החיתפ
הקיבצ .פורפ .םיניישעתה תודחאתה אישנ - שורב אגרש .העונתה
עקר לע תילכלכ תוינידמ לע לארשי קנב דיגנל הנשמה -ןייטשקא
ןיע-רוצ יקומ .ת"מתה רש רזעילא ןב (דאופ) ןימינב .ימלועה רבשמה
רפס תקנעה .תיצוביקה היישעתה לש ןמזה תודלות רוציק לע בג
לוהינ ירגתא לע םעלג תינעמ לכנמ דלפ יסוי .תיצוביקה היישעתה
.תיתנש הריקס - דוגיאה לכנמ ןיבר סומע .תיצוביקה היישעתב
הקספה
רבשמה לע תועקשה תיב תוגספ תישאר תיגטרטסאו תינלכלכ-רד דרו
ר"ויו תועקשה טנוקסיד אישנ-לארא ימע .םלועה לארשי - ילבולגה
עשילא ."רעוס םי"ב תועקשה 'בח לוהינ לע - אוציה ןוכמ לש דעוימ
תחימצל וליבויש םיכרדה - לארשי הלורוטומ ל"כנמו ר"וי - יאני
ךיא - תונורחא תועידי ילכלכ ךרוע - רקצולפ רבס .ילארשיה אוציה
.הנש רחאל טבמ - הזמ ונאצי
םירהצ תחורא
ןדריה תולוק רמזה תרובח :הריש יעטק
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
החיתפ תואצרהו 09:00
הקספה 11:30
תואצרה 12:00
םירהצ תחורא 14:00
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ