םייפותיש םידיגאתל םייפסכ תוחוד חותינ סרוק -592
םייפסכ תוחוד חותינ תלוכי ,תיסנניפ תואנובשחב בחרנ עדי תיינקה
םיסכנהו םינמוזמה ,םינןזאמה תא המכחו תוליעיב להנל ידכ
.ןוגראה לש םייסנניפה
:הרטמה
לעפמב א"שמ/קשמ יזכרמ/םיבשח/םיפסכ ילהנמ/לעפמה יל"כנמ
תוריכזמ/ץוביקבו
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה 'חר ,לעפא רנימס ,מקתה תיב
:םוקמ
3
:תושיגפ 'סמ
17.11.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
24.11.09 / 1.12.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1000
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
רגניסמ יזוע ח"ור
:הצרמ/החנמ
ח"ור דיקפת .םינמוזמ םירזת ,דספהו חוור ,ןזאמ-םייפסכ תוחוד
ןיב חותינו האירק- םייפסכ תוחוד תכרעמ.רקבמ ח"ור תעד תווחו
תמר חותינ .םייסנניפה םיסחיה תטישב םייפסכ תוחוד חותינ.תורושה
חותינ .ןומימ םירזתו תועקשהל םירזת .תוליזנ תמר חותינ.ןוכיס
לש תומגדהו לוגרת.םייפסכ תוחוד יופיי .תויחוור חותינ .םייעוציב
.הסרובב תורחסנה תורבח
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-13:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ