09 רבמטפסב הפיחב ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק -590
רחסו אוצי אוביל םירושקה םיאשונה לכב ישעמו יטרואת עדי תיינקה
ימואלניב
:הרטמה
םינינועמל ,אוביו אוצי ילהנמ ,א"שמ ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
15.9.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
עובשב םעפ ישילש ימיב
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2700
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
הימדקאהו םיקסעה םוחתב םיצרמו םיחנמ
:הצרמ/החנמ
,תויולע יבישחת ,אובי ינומישר ,ימואלניב קוויש ,מ"ומ לוהינ
םולשת תוטיש ,ימואלניב רחסמב דוסי יחנומ ,לארשיל אובי יכילהת
אוציה ךילהת ,"רוקמ" חנומה תרדגהו לארשי רחס ימכסה ,ל"ניב רחסב
,םיטנמוקוד ,ימואלניב חולישו תימי הלבוה ,וב םילפטמה םיפוגהו
םולשת תוטיש
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ