09 רבמבונב - ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק - הפיחב -589
רחסו אוצי ,אובי יאשונב ףיקמ ישעמו יטרואית עדי תיינקה
אוצי יכילהת עוצב תעב תוטלחה תלבק ךרוצל םיכרד תשגדה .ימואלניב
ימואלניב רחסו אובי
:הרטמה
שונא יבאשמ ילהנמ ,שכר ילהנמ ,אובי אוצי ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
םיאשונב םיקסועהו
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
3.11.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
ישילש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2800
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םוחתב םינוש םיצרמו םיחנמ
:הצרמ/החנמ
הלבוה .םיטנמוקוד .ל"ניב רחסב םייסנניפ םיטביה ,םולשת תוטיש
ימכסה .וב םילפטמה םיפוגהו אוציה ךילהת .ימואלניב חולישו תימי
רחסב םולשת תוטיש ."רוקמ" חנומה תרדגהו לארשי רחס
יבישחת .לארשיל אובי ךילהת .ימואלניב רחסב דוסי יחנומ.ימואלניב
.מ"ומ לוהינ .ימואלניב קוויש .אובי ינומישר .תויולע
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ