שכר ישנאל ןתמו אשמ לוהינ -ןויע םוי -586
לוהינב תולוכיה תרבגה םשל םיישומישו םיישעמ םילכו תוקינכט תגצה
יביטקפא מ"ומ
:הרטמה
לעפמב אשמ ילהנמ/לעפמב שכר ילהנמ/לועפית להנמ/םילעפמה ילהנמ
:דעוימ
לעפא תמר 2 ןימסיה 'חר ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
10.9.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 330
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ץועייו חותיפ הכרדה הפונת 'בח ינוגרא ץעוי - םייהדנולב ינד
ינוגרא
:הצרמ/החנמ
ןורמית .יקסיע ןיעידומ רותיאו מומ תארקל תונכה - חוקימ תודמע
וקו םירותיו הבוג ,הנתומ רותיו ,החיתפ ריחמ-תודמע ןיב לכשומ
םישגד .מומ לוהינל תומדקתמ תוקינכטב ןומיאו תרכה .םודא
.ןופלטו ליימ ,תבותכת תועצמאב מומ תולהנתהב
תדמעמ מומ . םילהנמ םע מומ .תויודגנתה :מומ יישקב לופיטל םילכ
םילכו תוקינכט .קושב םיחוורב םיקירטו תולובחת .קפס לומ תותיחנ
- תילולימ אל תרושקת לש חונעפ .מומב רצונש םותס יובממ האיציל
.מומ יכילהתב -ףוג תפש
הדובע ,תויצלומיס ,תיביטקארטניא אנדס תנוכתמב היהי ןויע םוי
.םיטרסו תולעפה ,תוצובק תתב
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ