סכמה תוניחבל הנכה - ל"ניב םיחלשמ סרוק - הפיח -585
הנכה .ימואלניב חוליש יאשונב ףיקמ ישעמו יטרואית עדי תונקהל
םישרדנה םימוחתב הניחבל
:הרטמה
תולימעו ימואלניב חולישו אוציב םיקסועה תורבחבו םילעפמב םידבוע
הקיטסיגולו שכר ילהנמ ,סכמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל תיב
:םוקמ
30
:תושיגפ 'סמ
6.9.2009 'א םוי
:הלחתה ךיראת
עובשב םעפ ןושאר ימיב
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 3650
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םיצרמ דועו םלת באז ,רימא ינדיס ,לדנ ליג ד"וע ,בוטניפ ירב
:הצרמ/החנמ
.ל"ניב רחסב םיכמסמ ,רוקמ תודועתו רחס ימכסה .ל"ניב רכמ יחנומ
תונמא .תירוואו תימי הלבוה .יריוואו ימי חוטיב .םולשת תוטיש
ינכוס קוח .אוביו אוצי תויקוח .ל"ניב הלבוה תונמא .ל"ניב סכמ
.סכמה תודוקפ .םינכוסמ םינעטמ .אובי ןומושר .סכמה יכילה .סכמה
:סרוקה יאשונ
16:15 - 19:45 תועשה ןיב םייקתי סרוקה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ