יביב ןורי - לארשי יעקרקמ להנימב המרופרה - םילהנמ ןודעמ -584
להנימה להנמ
רזגמה לע תוכלשההו להנימב המרופרה לע יביב ןורי תאצרה
דיתעל תוינכתו יתובשיתיהה
:הרטמה
הליהק ילהנמ/ץוביקה ק"וי/קשמ יזכרמ/ןוירוטקריד ר"וי/םילכנמ
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה בוחר ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
3.9.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
הקלחמה ,ירורד יכימ ד"וע ,לארשי יעקרקמ להנימ - יביב ןורי
תיצוביקה העונתב תיטפשמה
:הצרמ/החנמ
דוביכו המשרה - 09:00
להנימ להנמ יביב ןורי - לארשי יעקרקמ להנימב המרופרה - 09:30
לארשי יעקרקמ
,ירורד יכימ ד"וע - תיצוביקה תועקרק לע המרופרה תעפשה - 11:00
תיצוביקה העונתה תיטפשמ הקלחמ
רעושמ םויס 12:00
:סרוקה יאשונ
09:00 - 09:30 דוביכו המשרה
תואצרה 09:30 - 12:00
רעושמ םויס 12:00

----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ