ימואלניב רחסב םולשת תוטיש - הפיח -582
םיגוהנה םיללכה תרכה .ימואלניב רחסב תוגוהנה םולשת תוטיש תרכה
תקידבו יארשא בתכמ תחיתפל השקב יולימ .ירטנמוקודה יארשאה תקסעב
.תונוש םולשת תוטישב תויולעב ןוכסיח.ןאוציה י"ע תומאתה יא
:הרטמה
תונובשח תולהנהו םיפסכ ילהנמ .אוציו אובי ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
12.8.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 390
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
אשונב בר ןויסינ לעבו ריכב ץעוי - ירפ םייח רמ
:הצרמ/החנמ
בתכמ הנבמ .תונורסחו תונורתי - ימואלניב רחסב םולשת תוטיש
.יארשא בתכמ תחיתפל הנוכנה ךרדה .םינושה ויפיעס לע יארשאה
תויולעב ןוכסיחל םיפיט .תומאתה יא רותיאו יארשא יבתכמ תקידב
לש םתואר תדוקנמ םולשתה תטישב הפרות תודוקנ .יארשא בתכמ תקסיעב
.יארשא יבתכמ לש םיגוס .ןאוביהו ןאוציה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ