הפיחב תוימושייו תונשדח הקיטסיגולו שכרב סרוק -581
תוישעמ תוקינכט תיינקה , הקפסאה תרשרש לוהינ םוחתב עדי תיינקה
יכילהת תרכה ,עוציב ידדמו םידעי תרדגה ,הקיטסיגולו שכר ילהנמל
םייזכרמ לועפית
:הרטמה
,יפתו רוציי ילהנמ ,םיניינק ,הצפהו הקיטסיגול יכרעמ ,שכר ילהנמ
םינסחמו םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
25
:תושיגפ 'סמ
7.9.2009 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ינש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 4700
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ירג ,ןומא השמ ,בוטניפ ירב ,ץיבוקרב החמש 'בג ,ךרנש ריאמ ר"ד
לארא ילש ,רפש
:הצרמ/החנמ
תויצקנופ .השכרה יכילהתו תוינידמ .תורדגהו םיגשומ שכרה ןוגרא
םיזרכמה קוח .שכרה תורוקמ תריחב .חותיפו םימגד תקידב שכרה
תוהמ תיטסיגולה תכרעמה .תורישה לוהינ/גניקרמ'צנב .שכרב ומושייו
לע הרקבו חוקיפ .שכרב ביצקת ילוקישו ריחמת ןומימ .םינייפאמו
שכרב יקסיע ןיעידומ .הקפסא תרשרש לוהינ .םיכילהת
לוהינ .ימואלניב עונישו הלבות.עדימ תוכרעמה שומיש-הקיטסיגולו
.הקיטסיגולב עוציב ידדמ
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 16:30 - 19:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ