לעפאב - ביצקת ריחמת ןויע םוי -580
,םיפטוש עוציב ידדמ ללוכ ,בוצקתבו רוחמתב יסיסב עדי תיינקה
.תוטלחה תלבק ךילהתב עייסל הרטמב
:הרטמה
,ץביקבו לעפמב םיפסכ ילהנמ ,ץוביקבו לעפמב םיבשח ,םילעפמ ילהנמ
תונובשחה תולהנה ,קשמ יזכרמ
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה 'חר ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
14.9.2009 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
14.9.09 - ל 3.9.09-המ דעומה יוניש
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 330
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
רגניסמ יזוע ח"וד
:הצרמ/החנמ
,םירמוח :רצומה תולע יביכרמ .תויולע גוויסו ןוימ .ריחמתה תורטמ
.תונמזה ריחמת .רישי הגיפס ריחמת .ןוזיא תודוקנ .תופיקעו הדובע
לע םינותנ ףוסיא .ביצקתל דוסיה תוחנה תעיבק .םיכילהת ריחמת
תלהנה םע דחיב ביצקתה הנבמ שוביג .ןוגראה הנבמו קסעה תוליעפ
.עוציב לומ ביצקת ח"וד .ותקפהו ביצקתה תיינב .קסעה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ