לעפא - םיקנב םע הדובע - ןויע םוי -579
.יארשאה לש ןוכנ ןונכתו תיאקנבה תכרעמה לומ הדובעה ךרד רופיש
וניה יאקנבה היפל הסיפתה תעמטהו קנבה םע םישגפמ תארקל םישגד
בירי אלו ףתוש
:הרטמה
ילהנמו םיבשח ,םיילכלכ םילהנמ ,הליהקו קשמ יזכרמ ,םילעפמ ילהנמ
םיפסכב קסועה לכו םייקסע םילהנמ ,תונובשח
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
14.10.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 330
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ריכב יאקנבו ןלכלכ ,רדפ ןורש רמ
:הצרמ/החנמ
לופיט .יאקנבל ךיתורטמ לש תיביטקפא הגצה .יאקנבה לש ומלוע תנבה
.תויודגנתהב
.קסעל ףסומ ךרע תריציו םירשקה ףונימ .WIN WIN יסחי תריצי
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ