ומיש - תוריכב תוריכזמו הכשל תולהנמ תמצעה סרוק - תונרגב -578
םיכיראתב יוניש שי בל
חותיפ .דיקפתה יולימל תויחרכה תוילוהינ תויונמוימ חותיפ
םילכו עדי ןתמ .הדובעב תואצות תגשהל ילככ תיביטרסא תרושקת
יומיד ,ןוחטב חותיפ .םיסחי תוכרעמבו תריינב ,ןמזב ימצע לוהינל
.הדובעב הליעי תרושקתל ךרדב םייבויח תימצע הכרעהו
:הרטמה
תורזועו הלהנה ירבח ,םילכנמ םירוי תכשל תולהנמ ,תוישאר תוריכזמ
םילעפמבו תורבחב לכנמ
:דעוימ
לאומש ןג ץוביק לומ תונרג ילעפמ
:םוקמ
4
:תושיגפ 'סמ
28.10.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
םיכיראתב יוניש שי 4.11.09: 11.11.09: 18.11.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1,120
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
תיעוצקמו תישיא תוחתפתהל זכרמהמ ןמדייז ילטו אלרוב המלש
"דייסטואא - דייסניא"
:הצרמ/החנמ
.שונא יסחיו תרושקת , תויביטרסא .הכשל תלהנמ לש היווה
תיביטקפא היצטנזרפ .ןמז לוהינו תישגר היצנגילטניא
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ