בשחוממ ןסחמ לוהינב סרוק- הפיחב 577- -
םירושקה םיאשונה ןווגימ לכב ףיקמ ישעמו יטרואת עדי תיינקה
תלבק ךרוצל םיצוחנה םיעצמאהו םיכרדה תשגדה .בשחוממ ןסחמ לוהינל
תוטלחה
:הרטמה
ןוכדיע .ןסחמ לוהינב בלתשהל םיצורה ,ןסחמ ידבוע ,םינסחמ ילהנמ
םייונישב
:דעוימ
ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל , לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
6.9.2009 'א םוי
:הלחתה ךיראת
ןושאר םויב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןבואר ר"ד ,הירא ןב םעוניבא ר"ד,לארא ילש רמ,ךרנש ריאמ ר"ד
ןומא השמ רמ רגניסג
:הצרמ/החנמ
הנכות תוכרעמ .יאלמ דותיע .ןסחמה ךרעמ ןונכת ,ןסחמ ןוגרא
.ןסחמל םירושקה הקיטסיגולהו שכרה לוהינ .בשחוממ ןסחמ לוהינב
ןסחמב תורישה רופיש .ןסחמב תוחיטבו םייזיפ םיעצמא .תוכיא תחטבא
רמג תדובע .הדובעב ישונאה םרוגה .הדובע תוטישו
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 16:30 - 10:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ