תיקסע תילגנא סרוק - הפיחב -576
- דומלה תטיש - תופשל ץילרב ס"יב ףותישב תיקסע תילגנא סרוק
תוימויםוי תויצאוטיס בוליש .סרוקה תליחתמ הפשה רוביד
ילעבו םהלש םא-תפש איה תילגנאהש םיאמדקא םירומה .תויטנוולרו
.סרוקה ךרואל יגוגדפ יוויל םייק .דמלל הרשכה
:הרטמה
שרדנש ימ לכו םיחלשמ ,אובי אוצי ילהנמ ,תוריכזמ ,םילעפמ ילהנמ
.ותדובעל רשקהב תילגנא רבדל וא בותכל
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
6.9.2009 'א םוי
:הלחתה ךיראת
ןושאר ימיב עובשב םעפ םישגפמ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2470
רתאל דוק+העימשל קסיד+רפס ,םידומיל תכרע,דוביכ ללוכ ריחמה
ןיזגמ+םישדוח 9 ךשמל טנרטניא

:תולע
ץילרב ס"יבמ םיסונמ םירומ
:הצרמ/החנמ
MARKETING A NEW PROJECT. MAKING THE SALE.MANAGING THE
NUMBERS.MANAGING PERFORMANCE.BUILDING CUSTOMER LOYALTY.
:סרוקה יאשונ
רחסמה תכשל םעטמ הכמסה תדועת קנעות סרוקה תושירדב םידמועל
ץילרבו
תומלתשה 16:30 - 19:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ