הבוגב הדובעב תוחיטבב תומלתשה - הפיח -575
הדובעב םיכורכה תונקתהו םיקוחה תא םילהנמלו םידבועל ריבעהל
.הבוגב
:הרטמה
תמייק םוקמבו רטמ 2 לעמ םידבועל םיירחאו םידבועו הדובע ילהנמ
המרה ינקתמו הקעמ אלל תוגג -הליפנ תנכס
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
3.9.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח םוי
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 200
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
סקופ ןיעמ
:הצרמ/החנמ
תומלוסב הדובע : הריחבל םיאשונ .הבוגב הדובעל יללכ אובמ
יחטשמו תויצקורטסנוק לעמ הדובע .הינב ירתאו תודסומו םילעפמב
תומיב .םיחיינ םייאמצע םימשוגיפ םיחיינ םימוגיפב הדובע .הדובע
(דוקיפ אלל) המרה ילסב הדובע .םינכוממ םימוגיפו תוממורתמ המרה
ףקומ םוקמב הדובע .הזגלמ יבג לע וא ןרוגעב
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 09:00-16:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ