תובוחרב ןמציו ןוכמב רוקיב - םילהנמ ןודעומ שגפמ -574
תודבעמב רוקיב .םינורחא םייעדמ םישודיחו תושדח לע עמשנ רוקיבב
תירקחמה תוליעפהמ תומשרתהל
:הרטמה
קשמ יזכרמ/ןוירוטקריד ר"וי/םילעפמ ילכנמ
:דעוימ
ש"ע םלוא םירקבמ זכרמ ,לצרה 'חר ישאר רעש ןמציו ןוכמל הסינכ
םרוודלוג ןאז
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
6.8.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
- םויה רדס
ןוכמה אישנ ןמפייז לאינד .פורפ-הריקסו םינפ תלבק 09:00
ןגס סבש ידומ .פורפ - םייגולונכט םימושיי אשונב הריקס 09:30
םייגיולונכט םימושייל אישנ
תונוש תודבעמב םירוקיב 10:30
ןמציו םייח ר"ד ןכשמ ןמציו תיבב רוקיב 11:30
תפיכ תחת עדמ ןואיזומ - רולק ש"ע עדמה ןגב רוקיב 12:30
םיימשה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
13:00 רעושמ םויס
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ