- תיצוביקה היישעתה דוגיאו תיצוביקה העונתה ע"מק סנכ -572
רבשמה םע תודדומתהו עויס יכרד - החימצל המילבמ

:הרטמה
םיבשח/הליהק ילהנמ/קשמ יזכרמ/ןוירוטקריד ר"וי/םילעפמ ילהנמ
ץוביקבו םילעפמב םיפסכ ילהנמו
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה 'חר ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
23.7.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
:םיפתתשמה
ירבד - העונתה ריכזמ ,רוש (הלוולוו) באז - ןושאר בשומ - 08:30
ןורוד ,תיצוביקה היישעתה בצמ -דוגיאה ר"וי-דמלמ ןתנוי ,החיתפ
להנימ להנמ -יביב ןורי ,םיצוביקה בצמ -ע"מק ןרק ר"וי - טס
דקונ תירוא כ"ח ,לארשי יעקרקמ להנימב המרופרה -לארשי יעקרקמ
יעור ,לארשיב לשממה לע ילכלכה רבשמה תעפשה - ת"מתה רש תינגס
תופוקתב םיפסכ לוהינ ירגתא - תועקשה תיב תוגספ ל"כנמ-סומרו
ןיעב םיקפס יארשא לוהינ - ח"ססב ל"כנמ םורגלימ דוד ,רבשמ
,הרעסה
םיכרד - היציניפ ל"כנמ הריט דדוע - ינש בשומ - 12:00
עויס ילכ - יללכה בשחה ןרוא יקוש ,דדובה לעפמה לש תודדומתהל
זכרמ תוליעפ -תועקשהה זכרמ ל"כנמ גיאצ יזח ,רבשמ תעב םייתלשממ
- דוגיא קנב ל"כנמ ןמכיליירפ םייח ,2009 - 2010 םינשב תועקשהה
תירב טבמ ח"ור ריפס יסוי ,בצמ תנומת תילארשיה תואקנבה תכרעמ
תקפהו םיעורא חותינ IFRS -ה ןדיעב תיסנניפ תונילול - חוקיפ
םיחקל
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:00-08:30
08:30 - 11:45 ןושאר בשומ
הקספה 11:45
ינש בשומ 12:00
14:30 הלק החורא
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ