םיפסכה תייבג תרות - ראודב קישה -571
לומ הדובעו יארשא תרקב ,הייבגה םוחתב םיישעמ םילכ תיינקה
םיבייח תוחוקל
:הרטמה
ישנא ,הייבג ישנא ,תוריכמ ילהנמ ,םיפסכ ילכנמס ,םיבשח ,םילהנמ
תוריכמ
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה 'חר מ"קתה תיב ,לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
21.7.2009 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 290
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ללוכ ריחמה
:תולע
דמחנ זעוב ר"דו סירגנ יאור ד"וע
:הצרמ/החנמ
לחה הייבגה תוירואית ,הייבגה תואובמ,לארשיב טפשמה יתבו הייבגה
.השעמל הכלה הייבגה .יטפשמ לופיטל הרבעה דעו חוקל תחיתפ בלשמ
תורישו הייבג .םיבייח לומ מ"ומ .תוריכמו הייבג .תינופלט הייבג
חוקלל
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ