לועייל םילכ - ימואלניב חוליש תויולעב ןוכסח - הפיחב -570
תירוואהו תימיה הלבוהה
ןוכסיח .תיריוואהו תימיה הלבוהה תויולע בושיחל עדי תיינקה
םיאתמה הלבוהה גוס תריחבב םילוקיש .תימואלניב הלבות תויולעב
:הרטמה
םיבשח םינריחמת ,םיחלשמ ,אוביו אוצי ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסיעה הללכימה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
5.8.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 390
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ימואלניב חוליש יאשונב בר ןויסינ לעבו ריכב ץעוי - ירפ םייח רמ
:הצרמ/החנמ
ללוכ תימי הלבוהב םינעטמה ןובשח .תימי הלבוהל ריחמה תועצה הנבמ
הלבוהל ריחמ תועצה .(ןיבהלו אורקל תעדל) םילטיההו תויולעה
הלבוהה ןובשח .העצהב םירתתסמה םיקירטו םיפיט .תיריווא
.ריוואבו םיב הלבוה תויולע בושיחל הנוכנה ךרדה .תיריוואה
ןעטמ ירטש .ריוואבו םיב הלבוהב תויאדכ תקידבו תויולע תאוושה
היצפואה תריחבו הלבוה תויולע בושיחב ליגרת .ןנויפאו םינוש
.הנוכנה
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 9:00-14:00
08:30 העשב תוסנכתה
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ