היישעתב םיינכט םיטוטרש תאירקב סרוק - הפיחב -569
עוצקמ ילעב ןיב תרושקתל יסיסב ילככ םיטוטרש תאירקב עדי תיינקה
םיקסוע םניאש םידבועל םג טוטרש תאירקב עדי רופישו דומל .םיינכט
טוטרשב
:הרטמה
,ןסחמו שכר ישנא ,רוציי תפצר ידבוע ,םיינכט םילהנמו םידבוע
קמועל אשונה תא ריכהל םינינועמהו
:דעוימ
היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסיעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
9.8.2009 'א םוי
:הלחתה ךיראת
ןושאר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2200
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םוחתב םיפסונ םיצרמו רגניסג ןבואר ר"ד ,ךרנש ריאמ ר"ד
:הצרמ/החנמ
יוהיז .'גנומ תטישב הלטה תונורקע .טוטרשב תורדגהו תודוסי
תלוביס .תודימ ןתמ .םיכתח יוהיז .יאקירמאו יאפוריא ןקתב םילטיה
לע תוכלשהו רצומה חותיפב םיבלש .םוקימו תירטמואיג הרוצ .תודימל
לש םייסיסב תונורקע .VALUE ENGINEERING ךרע תסדנה .ךכב םיקסועה
יוהיז .חטש ביט ןומיס .םיגירבת לש םינקת .מ"ומ לוהינו רוחמית
הדשב עדימה תנבהו האירק .תובכרהב םיקלח יוהיז .ךותיר ינומיס
.תוינכט תורעה תנבהו האירק.תרתוכ
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 16:30 - 19:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ