בשחוממ ןסחמ לוהינ סרוק - הפיחב -568
תשגדה.בשחוממ ןסחמ לוהינל רושקה לכב ישעמו יטרואית עדי תיינקה
.ןסחמב תוטלחה תלבק ךרוצל םיעצמאהו םיכרדה
:הרטמה
ןסחמ לוהינב בלתשהל םיצורה ,רוצייו לועפית ילהנמ ,םינסחמ ילהנמ
םתדובע תא לעיילו םהיתועידי ביחרהלו
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
5.7.2009 'א םוי
:הלחתה ךיראת
ןושאר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןבואר ר"ד ,הירא ןב םעוניבא ר"ד ,לארא ילש ,ךרנש ריאמ ר"ד
דועו ןומא השמ ,רגניסג
:הצרמ/החנמ
לוהינב הנכות תוכרעמ .יאלמ דותיע .ןסחמ ךרעמ ןונכת ,ןסחמ ןוגרא
תחטבא .ןסחמל םירושקה הקיטסיגולו שכר לוהינ .בשחוממ ןסחמ
ןסחמב תורישה רופיש .ןסחמב תוחיטבו םייזיפ םיעצמא .תוכיא
רמג תדובע .הדובעב ישונאה םרוגה .הדובע תוטישו
:סרוקה יאשונ
16:30 - 19:45 תועשה ןיב םייקתי סרוקה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ