(תומלתשה לומגל רכומ) םירשגמ תרשכהל סרוק - הפיחב -567
לוהינל ישיא ןפואבו םיקסעב םישורדה תויונמוימו םילכ עדי תיינקה
שמשל תלוכיל ףסונב ,םיכוסכסו תוקולחמ .םיטקילפנוק לש חלצומ
.טפשמה יתב םעטמ ךמסומ רשגמכ
:הרטמה
תודסומב ,ץוביקב ,לעפמב םיכוסכסו תוקולחמ בשיל םינינועמ
דועו תושיא ,הדובע יסחי ,םיקסעה ימוחתב םינוגראו
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
12
:תושיגפ 'סמ
2.7.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2100
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
.א.מ.ג רושיג זכרממ םיחנמ תווצ
:הצרמ/החנמ
םע תודדומתה .מ"ומ לוהינ .רושיגה ימושיי .רושיגה ךילה
הבשקה - רושיגה תויונמוימ .םינושה תונונגסל םאתהב םיטקילפנוק
תריחב ,תולאש תגצה ,תויצפוא תאלעה ,םיסרטניא רותיא ,תיביטקא
.רושיג ימכסה תביתכו תוקולחמ בושייו תונורתפ תאיצמ ,תוביטנרטלא
םייחב רושיג לש היצלומיס לוגרת .םייטפשמ םיטביה .הקיתא
.םיקסעבו
.ואדיו יטרסו היצלומיס ,לוגרית ,םינויד ,תואצרה - דומילה תטיש
:סרוקה יאשונ
16:15 - 19:45 : תועשה ןיב תומלתשהה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ