תוימושייו תונשדח - הקיטסיגולו שכרב סרוק - הפיחב -566
תוקינכט תיינקה ,הקפסאה תרשרש לוהינ םוחתב הנבהו עדי תיינקה
תימוקמה הביבסהו שכרה םלוע תרכה .הקיטסיגולו שכר ילהנמל תוישעמ
לועפת יכילהת תרכהו עוציב ידדמו םידעי תרדגה .תימואלניבהו
םייזכרמ
:הרטמה
םילהנמו םיניינק ,שכר תודיחי ,םוחתב םיקסועה םילהנמו םידבועל
.םוחתב קוסעל םידתעתמל ןכו ,י"פתהו רוצייה םוחתב
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
25
:תושיגפ 'סמ
2.7.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 4700
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ירג ,ןומא השמ ,בוטניפ ירב ,ךרנש ריאמ ר"ד ,ץיבוקרב החמש 'בג
לארא ילש ,רפש
:הצרמ/החנמ
תייצקנופ .השכרה יכילהתו תוינידמ .שכרה ןוגרא - תורדגהו םיגשומ
םיזרכמה קוח .שכרה תורוקמ תריחב .חותיפו םימגד תקידב-שכרה
תיטסיגולה תכרעמה .תורשה לוהינ/שכרב גניקרמ'צנב .שכרב ומושייו
.הקיטסיגולו שכרב ביצקת ,ילקיש ריחמת ,ןומימ .םינייפאמו תוהמ
יקסע ןיעידומ .הקפסא תרשרש לוהינ .םיכילהת לע הרקבו חוקיפ
ידדמ לוהינ .ל"ניב עונישו הלבות .דימ תוכרעמב שומיש .שכרב
.הקיטסיגולב עוציב
:סרוקה יאשונ

16:30 - 19:45 תועשה ןיב תומלתשהה
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ