תימוקמ - םיתורישו תימואלניב תיקסע תבותכתב אנדס - הפיחב -565
תימוקמ םיתוריש תיקסע תבותכת חוסינב תויונמוימ תיינקה
תימואלניבו
:הרטמה
םיקסועה ,ל"כנמ ירזוע ,םינוש םימוחתב דרשמ ילהנמו תולהנמ
קווישו אוצי תוקלחמ ,תבותכתב
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
25.6.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 190
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
"היגרניס" 'בח ל"כנמ - יחיבא ללה ר"ד
:הצרמ/החנמ
הבושת יבתכמ חוסינ .חוקלל הבושת יבתכמ חוסינב תורבד 10
ןיבוט תנמזה תמגוד .םכח תונעל ,ןוכנ גצייל - תוחוקל תונולתל
יוציפ יבתכמ .ןוכנה הנעמה תובישח - תיתוריש תבותכת .תינובשחו
.תימואלניב תיקסע תבותכתב םיגשומ .יוציפל בוריס יבתכמו
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ