תוחיטב ינמאנ סרוק - הפיחב -564
לע דומעל םיפתתשמל רשפאי רשא ,םינוש תוחיטב יאשונב עדי תשיכר
םירחא םידבועל שכרנ עדי תרבעהו םרופישל לועפל תוחיטבה יאנת
.הדובעה םוקמב
:הרטמה
,תוחיטב תדעוו ירבח ץוביקב ,תודסומב ,םילעפמב םידבועו םילהנמ
תוחיטבב םיעגונה לכו שכר ישנא ,הדובע ילהנמ ,םינסחמ ידבוע
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
3
:תושיגפ 'סמ
24.6.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 600
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
תונקת יפ"ע ת"מתה דרשמב תישאר הדובע תחקפמ י"ע רשוא סרוקה
הדובעה לע חוקיפה ןוגרא
:הצרמ/החנמ
םיקוח.תונוכמ ןוגימ .תוחיטבב םילדומו תונורקע דוסי יגשומ
תוחיטבה ןמאנ ידיקפת .אובמ - שא יוביכ .תוחיטבב תונקתו
.הדובע תונואתב ישונאה םרוגה .שא יוביכ תוטיש .לעפמב/ןוגראב
דויצ .למשחב תוחיטב .םיעגפמו םינוכיס רקס .ויתונקתו למשח קוח
.קבאו שער תונקת - םייתביבס םיאנת.למשח תונואת .ישיא ןגמ
ירזיבאו דויצ.ףקומ םוקמ .הינב ירתאב תוחיטב.םינכוסמ םירמוח
יכרדו םיעצמא הדובע יחטשמ .הבוגב הדובע .הימונוגרא .המרה
.העינמ
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 9:00-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ