תוריכמו קוויש לוהינב סרוק - הפיחב -563
,יתורחת קושב תוריכמו קוויש ישנאל תויונמוימו םילכ תיינקה
ךתוא אקווד ףידעהל חוקלל םורגלו ןיבהל
:הרטמה
םינינועמהו ,אוצי ילהנמ ,תוקלחמ ילהנמ ,תוריכמו קוויש ישנא
םוחתב קוסעל
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
24.6.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש ח"ש 1580
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןוכמ להנמ ןמלגיצ לארשי .תוריכמ יאשונב ןמוימ הצרמ ןהכ רורד
תיקסע תנמאמו תינוגרא תצעוי קדנופ הנרוא ,קווישה רקחל ןמלגיצ
:הצרמ/החנמ
סיסב תינב .תוחוקל רותיאל םיכרד .תיקווישה השיגה יפל הדובע
תוטיש לש הלעפה .תרושקת ימוסחמו תויודגנתהב לופיט .יקוויש עדימ
תיינקה .תוריכמו קווישב השעת לאו השע .ןהילע הרקבו קוויש
.הקסיע תריגסו הריכמ ךילהת עוצבב תוקינכט
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 15:30 - 19:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ