ימואלניב רחסו אוציו אובי סרוק - הפיחב -562
רחסהו אוציהו אוביה יאשונב ףיקמ ישעמו יטרואית עדי תיינקה
.ימואלניבה
:הרטמה
תא ןיכמה בחרו קצומ סיסב לבקלו ל"נה םימוחתב בלתשהל םיצורה
םוחתב הדובעל רתויב הבוטה הרוצב וב םיקסועה
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ןופצהו
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
24.6.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
עובשב םעפ יעיבר םוי לכ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
יאמדקאהו יקסעה םוחתב םינוש םיצרמ
:הצרמ/החנמ
רחסב דוסי יחנומ .ל"ניב רחסב םייסנניפ םיטביהו םולשת תוטיש
אוביה ךילהת .תימי הלבוה - רחסב היצטנמוקוד.ימואלניב
אוצי יכילהת .תויולע יבישחת .ל"ניב חולישו תימי הלבוה.לארשיל
חנומה תרדגהו לארשי רחס ימכסה .אובי ינומישר .םילפטמה םיפוגהו
מ"ומ לוהינ .ל"ניב םולשת תוטיש .ל"ניב קוויש ."רוקמ"
:סרוקה יאשונ

----------------------16:30 - 19:45 תועשה ןיב
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ