עקר אלל ם ילהנמל םייפסכ תוחוד חותינו האירק - הפיחב -561
יאנובשח
תוחוד תאירק לש טביהב ,תיסנניפ תואנובשחב עדיו תודוסי תיינקה
.םחותינו םייפסכ
:הרטמה
םיפנע ילהנמ ,הליהקו םיקסע ילהנמ ,םיבשחו םיפסכ ילהנמ ,םילהנמ
םייקסע םיפוגו
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
4
:תושיגפ 'סמ
17.6.2009 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 980
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
,םייקסע םיפוג םע הדובעב בר ןויסנ תלעב (MA) ץיבוקרב החמש 'בג
םייטרפו םייצוביק
:הצרמ/החנמ
תוחודה תכרעמ .םיקסעה ייחב יחכונה המוקימו תואנובשחל אובמ
חוור חוד .רקבמה תעד תווח .תורושה ןיב חותינו האירק םייפסכה
חותינ .םייפסכ תוחודל םירואיב .ימצע ןוהב םייוניש חוד .דספהו
.םיילועפת םיעוציב.ןוכיסה תמר .תוליזנה תמר .םייפסכ תוחוד
.תויחוויר
:סרוקה יאשונ

16:30 - 20:00 תועשה ןיב
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ