שאר תורוקמ רתאב רוקיב לארשיב םימה רבשמ - םילהנמ ןודעומ -560
ןיעה

:הרטמה
/הליהק ילהנמ/קשמ יזכרמ/ןוירוטקריד /ם"ירוי/ם"ילכנמ
:דעוימ
תעבגל הסינכ תורוקמ לש םירקבמ זכרמ ,ןיעה שאר תורוקמ רתא
483 שיבכ השולשה
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
18.6.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
ןיבר סומע ,לג הילדג
:הצרמ/החנמ
וילוזור ודיע ,בויבו םימל תיתלשממה תושרה לכנמ ינש ירוא .פורפ
רגירט 'בח ל"כנמ ןנוג םעונ ,תורוקמ ל"כנמ
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 12:00
----------------------רעושמ םויס 12:30 -16:00 רויסה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ