לעפאב םייקתי - םילהנמ תמצעהו חותיפל סרוק -559
תסיפת בוציע-םיילוהינ םיגשומ לש יטנוולרו ינכדע םלוע תריצי
תויונמוימו םילכ תיינקה .תילוהינ תוהז שוביגו להנמה דיקפת
תינכדע תילוהינ הפשו הבישח תיינקה .תויטנוולר לוהינ
:הרטמה
םילהנמ ,שונא יבאשמ ילהנמ ,הליהק ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,םיל"כנמ
םינוש םייניב יגרדב
:דעוימ
1 ןימסיה 'וחר ,לעפא תמרב-מ"קתה תיב
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
11.6.2009 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
18.6.09 / 25.6.09 / 2.7.09 / 9.7.09 / 16.7.09
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1380
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םילהנמ תכרדהב בר ןויסינ לעב ריכב ךירדמו ץעוי ,ןרק יאתינ
:הצרמ/החנמ
ןתמ .םידבוע תענה .תווצ תדובע .תוטלחה תלבקו לוהינ תונונגס
.תורישה רופיש .ימצע לוהינו םידעי יפל לוהינ .בושמ
יקחשמ ,םיליגרת ,םינויד ,תיטרואית הדימל תבלשמ - דומילה תטיש
.תיתוויצ וא/ו תישיא תוסנתה ,ואדיו יטרס ,היצלומיס
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-13:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ